ارور initializing پرینتر HP2055 DN

آوریل 21, 2020

ارور initializing پرینتر HP2055 DN

در صورتی که دستگاه گردش ندارد پاور خراب است ولی در صورت گردش دستگاه مشکل یا از لیزر است و یا ترموستات فیوزینگ قطع شده است.